ISSN 1608-4039 (Print)
ISSN 1680-9505 (Online)


Kolkovskii P. I.

Kolkovskii P. I.'s picture
Lastname: 
Kolkovskii
First name: 
P.
Middle name: 
I.
Country: 
Ukraine

Дополнительные данные

Show on site/Do not show on site: 
да

Статьи автора

Авторы Название статьи Журнал
Kotsyubinskii V. O., Chelyadyn V. L., Il'nitskii R. V., Mironyuk I. F., Moklyak V. V., Kolkovskii P. I. The kinetic of lithium ions intercalation in the anatase synthesized by sol-gel methods