Cd|KOH|NiOOH

Zn|NH4CI|MnO2

Li|LiClO4|MnO2

Pb|H2SO4|PbO2

H2|KOH|O2

Electrodes of lithium-ion batteries: some simple method for diagnostics of degradation at cycling

It is shown that an examination of reduced galvanostatic charge-discharge curves allows making preliminary conclusion on degradation mechanism upon cycling. If such degradation is due to loss of active material all normalized curves coincide. In the case of insulating films building up normalized curves are shifted along potential axis. Various structure changes result in qualitative change of curves shape.

Literature

1. Кулова Т. Л., Скундин А. М., Кожевин В. М., Явсин Д. А., Гуревич С. А. // Электрохимия. 2010. Т. 46. С. 934–938.
2. Mingdeng Wei, Kemei Wei, Masaki Ichihara, Haoshen Zhou // Electrochem. Com. 2008. Vol. 10. P. 980–983.
3. Rahman M. M., Jia-Zhao Wang, Xiao-Long Deng, Ying Li, Hua-Kun Liu // Electrochim. Acta. 2009. Vol. 55. P. 504–510.
4. Lin Lu, Jia-Zhao Wang, Xue-Bin Zhu, Xuan-Wen Gao, Hua-Kun Liu // J. Power Sources. 2011. Vol. 196. P. 7025–7029.
5. Xiaoke Zhi, Guangchuan Liang, LiWang, Xiuqin Ou, Jingpeng Zhang, Junyan Cui // J. Power Sources. 2009. Vol. 189. P. 779–782.
6. Deyu Wang, Xiaodong Wu, Zhaoxiang Wang, Liquan Chen // J. Power Sources. 2005. Vol. 140. P. 125–128.
7. Jae Hyun Lee, Byung-Seon Kong, Seung Bo Yang, Hee-Tae Jung // J. Power Sources. 2009. Vol. 194. P. 520–525.